Brevene

Brevene fra 1377

Fogedens brev til Rådet i Danzig
- d. 15. september 1377

 

Jens Uf, høvedsmand på landet Bornholm, sender noget dårlig mønt, som to Danzigborgere har sat i omløb på øen, til prøvelse i Danzig.  
originalet på latin
(Dipl. Dan. 4,1, 297)
dansk oversættelse
(DRB 4,1,297)
 
Uos uiros honestos, dominos ciuitatis Danzek in domino saluto uobis significans querelose. quod quidam Nicholaus Skenelinde, et Hanika Wlf. uestre ciuitatis adduxerant secum malam monetam et distribuerant inter communitatem Borondholmis. unde terrigene et dominus meus dampnum. non modicum sunt. perpessi. Propter quam ip[se] Nicholaus et socius suus impediti sunt qui pro se responsum dederunt tale. quod emerant ipsam monetam legaliter atque iuste. Ad consilium igitur sapientum uobis remitto aliquam partem de ipsa moneta querens ex parte domini et tocius terre sue si possit quis satisfacere alicui. ad plenum cum eadem uidelicet dare unum denarium pro duobus uinconensibus. Qua moneta diligenter inspecta et examinata secundum. quod dare volueritis et recipere in casu tali uel consimili. coram aliarum dominis ciuitatum responsum notabile remandetis ad ipsam pecuniam pro qua impediti sunt. et [im]positum meum sigillum eciam si sic habueritis remittatis. Scriptum octaua natiuitatis beate M[ari]e Hec ego Iohannes Wf capitaneus terre Borondholm sub sigillo meo. Jeg hilser Eder, agtværdige mænd, de herrer (rådmænd) i staden Danzig, med Gud og meddeler Eder under klagemål, at en Nicolaus Schonelinde og en Henneke Wulf fra Eders stad havde ført dårlig mønt med sig og sat den i omløb på Bornholm, hvorfor indbyggerne og min herre har lidt et ikke ringe tab. Af denne grund er nævnte Nicolaus og hans fælle blevet tilbageholdt, og de har afgivet denne forklaring, at de lovligt og retmæssigt havde tilhandlet sig samme mønt. Derfor sender jeg en del af denne mønt tilbage til Eder til prøvelse af sagkyndige, idet jeg på min herres og hele hans lands vegne spørger, om nogen kan yde en fyldestgørende betaling med samme, det vil sige, om man kan give een penning for to finkenoger. Når denne mønt omhyggeligt er undersøgt og prøvet i overensstemmelse med, hvad I måtte være villige til at give og modtage i et sådant eller lignende tilfælde, skal I over for herrerne fra andre stæder afgive tydeligt svar angående disse penge, for hvilke de er tilbageholdt, og I skal ligeledes om muligt sende mit vedlagte segl (dvs. den forseglede pengepose) tilbage. Skrevet ottendedagen efter den hellige Marias fødselsdag. Dette (har) jeg Jens Uf, høvedsmand på landet Bornholm, (givet) under mit segl.  

 

Rådmændenes svar til fogeden på Bornholm
- d. 5. oktober 1377

 

Rådmændene i staden Danzig svarer Jens Uf, foged på Hammershus, angående den indsendte mønt.

originalet på latin
(Dipl. Dan. 4,1, 300)
dansk oversættelse
(DRB 4,1,300)
 
Honorabili ac robusto uiro domino Iohanni Wf aduocato in Harmerhusen terre Bornholm consules ciuitatis Danczk omnimodam complacenciam cum promptitudine famulatus. Domine et amice karissime. In nostra constitute presencia discreti et fidedingni uiri nostre ciuitatis plures conciues erectis digitis prestitis eorum iuramentis sunt testate quomodo Io Wlf et Nicolaus Schonelinde pecuniam istam quam nobis. uestra cum littera. ad examinandum direxistis ab uno mercatorum rite et racionabiliter sine omni fraude et dolo sunt mercati. Insuper sicuti nobis scripsistis utrum unus istorum denariorum duobus vinkonensibus in ualore equiualere poterit ad quod uestre honestati et robustitati respondemus quod in nostra ciuitate non sit aliqua monetarum certitudinaliter ad soluendum statute. preterquam moneta. dominorum nostrorum et plures monete ad nos ad uendendum ueniunt quiuis quantum remissius poterit sibi monetas. uti et alias res ualeat comparabit. Quam ob rem uestram honestatem et famosam robustitatem nitimur deprecari quatinus predictos Io Wlf. et Nicolaum Schonelinde super premissis causa nostril seruiminis non curetis inpediendo infestare. Quod grata uiciscitudine circa uos et uestros curabimus ubi hoc tempus postulauerit curabimus remereri. Et eandem pecuniam uobis remittimus per presentem. Datum lxxvii post Francisci feria secunda nostro sub secreto.

Rådmændende i staden Danzig til den hæderværdige og mægtige mand herr Jens Uf, foged på Hammershus i landet Bornholm, al mulig forbindtlighed i redebon tjenstvillighed.
Såre kære herre og ven. Adskillige medborgere i vor stad, gode og troværdige mænd, var til stede i vor nærværelse og bevidnede med løftede fingre under deres edsaflæggelse, hvorledes Johan Wulf og Nicolaus Schonelinde fra en af købmændene lovligt og rigtigt uden nogen svig eller list har tilhandlet sig de penge, som I har sendt til os til prøvelse sammen med Eders brev. Hvad desuden angår det spørgsmål, I har stillet os i Eders brev, om en af de omtalte penninge kan have lige så megen værdi som to finkenoger, svarer vi Eder, agtværdige og mægtige mand, at der i vor stad ikke udtrykkeligt er nogen vedtægt for betaling i mønt bortset fra vore herrers mønt og der udbydes adskillige mønter til salg hos os – enhver vil friest muligt kunne skaffe sig mønter, på samme måde som han også kan skaffe sig andre ting. Derfor beder vi indtrængende Eder om, agtværdige, berømmelige og mægtige mænd, at I for vor tjenstivrigheds skyld ikke vil tænke på at forulempe fornævnte Johan Wulf og Nicolaus Schonelinde angående det fornævnte ved at holde dem tilbage. Vi vil med glæde gøre gengæld over for Eder, og, når omstændighederne kræver det, på samme måde gøre os fortjent af at drage omsorg for Eder og Eders. Og samme pengesum sender vi tilbage til Eder med dette brev. Givet (13)77 mandagen efter Franciscus’ dag under vort sekret.

 

 

 

 

Sæsonens åbningstider og priser